Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Новини

Втора работна среща


Втората работна среща по проект: „Виртуална кухня Марица - Мерич“, № CB005.1.23.017, финансиран по финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020 се проведе в офиса на РСО „Марица“ в Бизнес Инкубатор, Клокотица на 11 декември 2017 г.

На срещата присъстваха 11 участници – представители на екипа на РСО „Марица“ (Водещ партньор) – 3 участника, представители на екипа на Комисията по оризищата в Мерич (Партньор 2) - 3 участника, Еринч Демир, Каймакам на регион Мерич и Председател на Комисията по оризищата в Мерич; Директор селско стопанство; Главен лекар на регион Мерич – член на Комисията; Председател на Камарата по селско стопанство и шофьор. РСО “Марица” осигури от бюджета на проекта: материали за 6 участника от екипа на проекта (пакет материали с корица, програма, информация за дейностите и график), консумативи за 6 участника от екипа на проекта (пакет с диск с материалите, папка и химикал). РСО “Марица” също осигури със собствени ресурис материали за останалите участници в срещата (пакет материали с корица, програма, информация за дейностите и график).

Срещата откри Райна Йовчева, Изпълнителен директор на РСО “Марица” и отговорна за управлението на проекта. В приветствените си думи г-жа Йовчева подчерта важността на коректното изпълнение на проекта, което се постига към момента. Приветствени думи отправи и Еринч Демир, Каймакам на Мерич, който поздрави партньорите за успешната работа и за ползотворното партньорство.

По време на първата дискусия партньорите представиха постигнатите резултати, свързани с проучванията в Хасково и Мерич и изработването на картата на двете области (Дейност 1 и 2). Всички партньори се съгласиха, че разработените проучвания съдържат необходимата информация, която ще бъде използвана за разработването на продуктите по Дейности 3 и 4.

По време на втората дискусионна сесия Водещият партньор представи напредъка по Дейност 3 Видео готвене - традиционни рецепти от Хасково и Мерич. Г-жа Йовчева обясни, че към настоящия момент тръжната процедура свързана с разработването на видеоклиповете е в процес на изпълнение. И двата партньора са избрали рецепти, които ще бъдат заснети и те са включени в процедурата. Г-жа Йовчева посочи, че разработването на видеоклиповете ще бъде договорено до края на годината и те ще бъдат разработени до края на четвъртото тримесечие (20 март 2017 г.). По време на тази дискусионна сесия беше представена и Дейност 4 Уеб платформа "Виртуален готвач" и "Хасково и Мерич готвят". На първо място бе представен напредъкът на уеб платформата. Г-жа Йовчева посочи, че разработването на платформата е договорено. Домейнът за платформата е избран: virtual-chef.eu. Уеб платформата е видима и съдържа информация за проекта и за проведените събития. Партньорите обсъдиха останалите раздели на платформата и каква друга информация трябва да бъде подготвена и качена. По отношение на приложението "Хасково и Мерич готвят" г-жа Йовчева посочи, че е сключен договор и сега е в процес на разработване. Партньорите определиха каква информация трябва да бъде предоставена за приложението.

По време на третата дискусия бяха обсъдени дейностите 5, 6 и 7. За Дейност 5: Фестивал Хасково и Мерич готвят Партньор 2 посочи, че през февруари 2017 г. ще договори изпълнението на фестивала за осигуряване на необходимата зала, оборудване за симултанен превод, кетъринг, модератор и преводачи. По отношение на подготовката на материалите за фестивала Партньор 2 посочи, че вече са подписали договора. По отношение на Дейност 6: Информация и публичност в България Водещият партньор представи напредъка си по реализирането на Началната пресконференция и 4 медийни публикации в периода май-юни 2017 г. Водещият партньор посочи, че през декември 2017 г. ще бъдат направени 4 публикации в медиите. Останалите публикации ще бъдат планирани в съответствие с постигнатите резултати. Информационната табела ще бъде приключена през четвъртото тримесечие. За Дейност 7: Информация и публичност в Турция Партньор 2 представи напредъка си във връзка с подготовката на дизайна на Рецептурник с традиционни кулинарни рецепти и на информационната брошура за проекта.

Според одобрения график на проекта партньорите планират следния график за предстоящите събития по проекта:

    • 3-та работна среща в Хасково, България – април 2018 след като видеата са готови
    • Фестивал Хасково и Мерич готвят в Одрин/Мерич, Турция – май 2018 (преди 17 май)
    • 4-та работна среща (заключителна) в Одрин/Мерич, Турция и Заключителна пресконференция в Одрин/Мерич – заедно с провеждането на фестивала през май 2018 (преди 17 май).

След приключването на дискусиите във връзка с планираните теми и графика партньорите обсъдиха потенциални идеи и възможности за бъдещо сътрудничество и тяхната допустимост с приоритетите и правилата на планираната втора покана за набиране на проекти по програма Интеррег-ИПП ТГС България-Турция, както и за програми, финансирани пряко от ЕК.