Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Новини

Първа работна среща


На 12 май 2017 г. в гр. Одрин, Турция се проведе първата работна среща по проект: „Виртуална кухня Марица – Мерич“, № CB005.1.23.017, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020.

Срещата, в която взеха участие представители на двете партньорски организации, беше открита от Каймакама на регион Мерич – Иззет Кем Есер, който е Председател на RPC в регион Мерич. Дискутираха се различни теми, свързани с реализацията на проектните дейности. Актуализиран бе план графика на дейностите и отговорностите на всеки партньор. Обсъдиха се предстоящите процедури за избор на външни изпълнители и необходимите срокове за нормалното протичане на търговете. По отношение на организацията и изпълнението на дейностите свързани с проучванията в Хасково и Мерич (Дейност 1 и Дейност 2) участниците в срещата определиха обхвата, целите и съдържанието на проучванията и крайният срок за тяхното приключване.