Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Новини

Администриране на проект „Виртуална кухня Марица - Мерич“


Администрирането на „Виртуална кухня Марица - Мерич“ , № CB005.1.23.017, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020 бе осъществено от екипите на двамата партньори по проекта от България и Турция. Съгласно принципа на Водещия партньор Регионално Сдружение на Общините „Марица“ заедно с Партньор 2 Комисия по оризищата в Мерич изпълни следните основни задачи за успешната организация и реализация на проектните дейности:

 1. Създаване на подробен работен план на дейностите, необходими за успешното завършване на проекта – изготвен и одобрен План на процедурите по проекта; изготвен и одобрен план на паричните потоци
 2. Управление на членовете на екипа по проекта в съответствие с установените политики и практики на организацията – изготвени документи за екипа по проекта (писмо за номиниране, декларация за екипа, договори)
 3. Координация на работата на всички членове на екипа на проекта - предоставени напътствия за видовете работа и нейния обем, които следва да бъдат изпълнени за осъществяването на проекта; възложени задачи на екипа съгласно план графика
 4. Консултиране на външните изпълнители на проекта във връзка с въпросите отнасящи се до неговото изпълнение – комуникация с външните изпълнители
 5. Упражняване на контрол върху извършваните по проекта дейности – контрол върху изготвянето на документи и тяхното одобрения; контрол върху изготвянето на формуляри и документи за документиране на дейностите по проекта; контрол върху създаването на база данни с информация за проекта; контрол върху напредъка на проекта; комуникация със Съвместния секретариат и Управляващия орган на Програмата; подготовка на искания за плащане.
 6. Отчитане пред Договарящия орган и според неговите изисквания.

За коректното финансово и техническо отчитане по проекта Водещият партньор е изготвил и подал следните доклади за напредък:

 • Първи доклад за напредък по проекта за периода 21.03.2017 – 20.06.2017 г. подаден през Портала за бенефициенти в регламентирания от Програмата срок. Докладът е одобрен от Съвместния Секретариат.
 • Втори доклад за напредък по проекта за периода 21.06.2017 – 20.09.2017 г. подаден през Портала за бенефициенти в регламентирания от Програмата срок. Докладът е одобрен от Съвместния Секретариат.
 • Трети доклад за напредък по проекта за периода 21.09.2017 – 21.12.2017 г. подаден през Портала за бенефициенти в регламентирания от Програмата срок. Докладът е одобрен от Съвместния Секретариат.
 • Четвърти доклад за напредък по проекта за периода 21.12.2017 – 20.03.2018 г. подаден през Портала за бенефициенти в регламентирания от Програмата срок. Докладът е одобрен от Съвместния Секретариат.
 • Пети доклад за напредък (Финален) за периода 21.03.2018 – 20.06.2018 г. ще бъде подготвен и подаден през Портала за бенефициенти в регламентирания от Програмата срок – до 20 дни след края на проекта.

За коректното валидиране на направените разходи по проекта Водещият партньор е изготвил и подал следните искания за валидиране на разходите по проекта:

 • Първо искане за назначаване на контрольор за периода 21.03.2017 - 20.09.2017 г., подадено през Портала за бенефициенти в регламентирания от Програмата срок.
 • Второ искане за назначаване на контрольор за периода 21.09.2017 - 20.03.2018 г., подадено през Портала за бенефициенти в регламентирания от Програмата срок.
 • Трето искане за назначаване на контрольор за периода 21.03.2018 - 20.06.2018 г., ще подадено през Портала за бенефициенти в регламентирания от Програмата срок.

За коректното валидиране на направените разходи по проекта Партньор 2 е изготвил и подал следните искания за валидиране на разходите по проекта:

 • Първо искане за назначаване на контрольор за периода 21.03.2017 - 20.09.2017 г., подадено през Портала за бенефициенти в регламентирания от Програмата срок.
 • Второ искане за назначаване на контрольор за периода 21.09.2017 - 20.06.2018 г., ще подадено през Портала за бенефициенти в регламентирания от Програмата срок.

За успешната подготовка и организация на проектните дейности партньорите проведоха общо 4 работни срещи, както следва: 1) Първа работна среща, проведена на 12 май 2017 г. в гр. Одрин, Турция 2) Втора работна среща, проведена на 11 декември 2017 г. в офиса на РСО „Марица“ в Бизнес Инкубатор, Клокотица. 3) Трета работна среща, проведена на 10 май 2018 г. в Мерич, Турция. 4) Четвърта финална работна среща, проведена на 19 юни 2018 г. в офиса на РСО „Марица“ в Бизнес Инкубатор, Клокотица.

В рамките на целия период на изпълнението на проекта партньорите поддържаха регулярна комуникация с оглед ефективното планиране на задачите съгласно одобрения график. Няма настъпили съществени изменения в проекта по отношение на промени в бюджета, промени в графика или необходимост от удължаване на проекта.