Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Новини

ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА


Четвъртата работна среща по проект: „Виртуална кухня Марица - Мерич“, № CB005.1.23.017, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020 се проведе в офис на Регионално Сдружение на Общините „Марица“ в Бизнес Инкубатор, Клокотница на 19 юни 2018 г. На срещата присъстваха 6 участници – представители на екипа на РСО „Марица“ (Водещ партньор) – 4 участника и представители на екипа по проекта от турска страна - Комисия по оризищата в Мерич (Партньор 2) - 2 участника.

В рамките на срещата участниците обсъдиха следните теми:

1) Представяне и приключване на Дейност 3: Видео готвене – традиционни рецепти от Хасково и Мерич и Дейност 4: Уеб платформа "Виртуален Шеф" и приложение " Хасково & Мерич готвят". Водещият партньор представи готовите видеа с традиционните рецепти и посочи, че могат да бъдат гледани на уеб платформата по проекта www.virtual-chef.eu и в YouTube. Водещият партньор представи разработената Уеб платформа "Виртуален Шеф", която се намира на домейн www.virtual-chef.eu и представи информацията, която е публикувана в отделните раздели и под-раздели. Партньорите дискутираха устойчивостта на създадената платформа след приключването на проекта. В тази връзка Водещият партньор подчерта необходимостта от поддържането на активността платформата – както за поддържането на самия домейн, така и за публикуването на новини от двамата партньори занапред. Също така Водещият партньор подчерта важността и от поддържането на активността на създадения онлайн форум към платформата с оглед на това, че той е лесен и бърз инструмент за комуникация между двете страни. Водещият партньор представи разработеното приложение " Хасково & Мерич готвят", което е достъпно безплатно в Google Play и също така посочи, че линкът към приложението е публикуван и на уеб платформата Виртуален Шеф.

2) Представяне и приключване на Дейност 6: Информация и публичност в България и Дейност 7: Информация и публичност в Турция Партньорите представиха изпълнените информационни дейности през последното тримесечие на проекта. Водещият партньор е направил 5 регулярни публикации, всяка от които е публикувана в 4 медии от регион Хасково. Водещият партньор също така представи Facebook и YouTube страниците на проекта и подчерта необходимостта от поддържането на тяхната активност. Партньорът от Турция представи изработените информационни материали - Рецептурник с традиционни рецепти „Кулинарни изкушения на пограничния регион Хасково - Мерич“ на български и турски език в 1000 екземпляра, Информационна брошура за проекта в 500 екземпляра и Информационна табела за проекта, както и направените публикации в медиите. През последния отчетен период е проведена и финалната пресконференция по проекта.

3) Приключване на проекта

  • Партньорите обсъдиха подготовката на Финалния отчет по проекта. Изпълнението на проекта приключва на 20.06.2018 г. и в тази връзка партньорите потвърдиха, че всички дейности трябва да бъдат изпълнени и платени до 20.06.2018 г. Ангажиментът на Водещия партньор е да подготви и представи окончателния Финалния отчет по проекта в рамките на 20 работни дни след приключването на проекта. Ангажиментът на Партньор 2 е да предостави на Водещия партньор актуална информация относно всички изпълнени дейности, постигнати резултати, продукти и индикатори, изпълнение на процедурите за възлагане на обществени поръчки и финансовото изпълнение съгласно приложение Приложение 3 към Ръководството за изпълнение на проекти. Информацията следва да бъде предоставена до 06/07/2018. Повече информация е посочена в Ръководството за изпълнение на проекти, раздел 11 и член 7 в договора за субсидия.
  • Партньорите обсъдиха подготовката на окончателното искане за плащане. Преди подаването на окончателното искане за плащане всеки партньор трябва да верифицира разходите за последния отчетен период. Всеки партньор изготвя и подава искане за назначаване на контрольор съгласно приложение 4 към Ръководството за изпълнение на проекти не по-късно от 5 работни дни след края на отчетния период. Повече информация за верификацията на разходите и необходимите документи може е посочена в точка 7.2. Утвърждаване на разходите от администратори от първо ниво в Ръководството за изпълнение на проекти и член 8 от договора за субсидия. Ангажиментът на Партньор 2 е да изпрати на Водещия партньор сертификата за верифицираните разходи и приложенията към него. Водещият партньор подготвя и подава окончателното искане за плащане.
  • Партньорите обсъдиха финансовото приключване на проекта. В случай, че проектът е приключен и Финалният отчет по проекта е одобрен от Съвместния Секретариат, Управляващият орган придвижва финансовото приключване на проекта и определя на финалното плащане за сметка на ИПП II и за сметка на националното съфинансиране, което да бъде възстановено на Водещия партньор. След одобрението на окончателното плащане на Водещия партньор, проектът се счита за приключен.Приключването на проекта не може да бъде започнато в случай, че други процедури, свързани с проекта не са приключени, като нередности и процедури за възстановяване. В тези случаи окончателното плащане на проекта се преустановява до приключването на другите процедури.